Ogólne warunki handlowe - Business terms and conditions

1. Dane kontaktowe Sprzedawcy

Nazwa: FIGHTEXPERT - T o m a s B o h d a l, L i p t o v s k á 1 9, O p a v a 6, 7 4 7 0 6, Republika Czeska
Siedziba / miejsce zamieszkania: Frydecka 1094, Vratimov, 739 32, Republika Czeska

Numer rejestracyjny firmy: 7 3 8 0 4 9 0 8
Zarejestrowany w rejestrze handlowym miasta Opava.

Adres kontaktowy: Frydecka 1094, Vratimov, 739 32, Republika Czeska

Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na pisemną lub elektroniczną korespondencję ze strony Kupującego, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.


2. Informacje

Informacje o towarach i cenach podane przez Sprzedawcę są wiążące, z wyjątkiem oczywistego błędu. Ceny są przedstawione z uwzględnieniem wszystkich podatków (np. VAT) i opłat, z wyłączeniem kosztów dostawy.

Informacje o akceptowanych metodach płatności znajdują się tutaj.

Potwierdzenie treści umowy zawartej w formie niepisanej, która wykazuje odstępstwa od faktycznie wynegocjowanej treści umowy, nie wywołuje skutków prawnych.

Akceptacja niezamówionego wykonania przez Kupującego nie oznacza przyjęcia oferty.

Zdjęcia na stronach sklepu odpowiadają sprzedawanym towarom.

Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.


3. Dostawa towarów

Jeśli towary są wymienione jako „W magazynie”, Sprzedawca wyśle ​​towar najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towarów i zapłaty za nie. Zachęca się Kupującego do jak najszybszego sprawdzenia towaru.

Dokumenty towarowe, w szczególności dokument podatkowy, potwierdzenie i zaświadczenia, są wysyłane przez Sprzedawcę do Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu towaru, nie później niż dwa dni po otrzymaniu towaru przez konsumenta.

Cena i sposób dostawy - informacje tutaj.


4. Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub ostatniej części dostawy, niezależnie od sposobu otrzymania towaru lub dokonania płatności. Termin ten ma na celu upewnienie się, że Kupujący w wystarczającym stopniu zapoznał się z charakterem, cechami i funkcjonalnością towarów.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w dowolnym momencie przed dostawą towaru.

Odstąpienie od umowy zostanie wysłane lub przekazane przez Kupującego Sprzedawcy w ciągu 14 dni. Kupujący nie musi wyjaśniać, dlaczego odstąpił od umowy. W celu ułatwienia komunikacji wskazane jest wskazanie w odstąpieniu od daty zakupu lub numeru umowy / paragonu sprzedaży, danych bankowych i wybranego sposobu zwrotu towaru.

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kwoty w pełni odpowiadającej cenie towaru i opłaconego kosztu dostawy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy na rachunek bankowy.
Jeśli Sprzedawca oferuje kilka opcji w ramach określonej metody dostawy, jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu najtańszej. Najpóźniej w tym samym terminie Kupujący jest zobowiązany do wysłania lub przekazania zakupionego towaru Sprzedawcy. Towar należy zwrócić do Sprzedającego (nie za pobraniem) kompletny, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, bez oznak zużycia lub uszkodzenia. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

Jeżeli zwracany towar jest uszkodzony z powodu naruszenia obowiązków Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony do żądania obniżenia wartości towaru w stosunku do Kupującego i zaliczenia go do zwrotu.

Wyjątki: na prawo do odstąpienia od umowy nie można powoływać się w umowach na dostawę towarów dostosowanych do życzeń konsumenta lub na jego / jej potrzeby, a także w umowach na towary łatwo psujące się i towary, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami lub usunięte z zapieczętowane opakowanie i nie można go zwrócić ze względów higienicznych (np. suplementy diety).

Formularz zwrotu lub wymiany można znaleźć tutaj.

5. Prawa i obowiązki wynikające z niewłaściwego wykonania

Jakość po otrzymaniu towaru

Jeśli otrzymane towary są wadliwe (np. Nie mają uzgodnionych lub prawnie oczekiwanych właściwości, nie nadają się do zwykłego lub uzgodnionego celu, są niekompletne, ich ilość, stopień, waga lub jakość są niezgodne z innymi przepisami prawa, umowami lub nawet parametry przedumowne), wady towaru, za które odpowiedzialny jest sprzedawca.,), to za wady towaru odpowiedzialny jest sprzedawca.

Kupujący może żądać, nie później niż dwa lata po otrzymaniu towaru, zgodnie z wymaganiami, bezpłatne usunięcie wady lub uzasadnioną zniżkę od ceny Sprzedającego; a jeśli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady (w szczególności jeżeli wady nie można usunąć bez zbędnej zwłoki), Kupujący może również żądać dostarczenia nowego produktu bez wad lub nowego elementu bez wad, jeżeli wada wpływa tylko na pewien składnik.

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, Kupujący może zażądać zwrotu pełnej ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.

W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przyjmuje się, że wada istniała już w momencie odbioru towaru.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zaakceptowania roszczenia Kupującego, jeśli udowodni, że Kupujący wiedział o wadzie lub był za nią odpowiedzialny.

Sprzedając używane przedmioty, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające ich zużyciu lub zużyciu. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, za które uzgodniono niższą cenę. Zamiast prawa do wymiany, Kupujący jest uprawniony do otrzymania rozsądnej zniżki w takich przypadkach.

Prawa wynikające z wad

Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady powstałe po otrzymaniu towaru w 24-miesięcznym okresie gwarancji lub w trakcie okresu przydatności do użycia podanego w reklamie, na opakowaniu lub w dołączonej instrukcji.

W tym terminie Kupujący może zgłosić roszczenie i, według własnego uznania, zażądać w przypadku wady, która stanowi istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna, czy nieusuwalna):

• usunięcie wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub poprzez dostarczenie brakującej rzeczy;
• bezpłatna naprawa wady;
• rozsądna zniżka od ceny zakupu; lub
• zwrot ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.

Istotne naruszenie umowy to naruszenie, o którym strona naruszająca umowę wiedziała lub musiała wiedzieć, że druga strona umowy nie zawarłaby umowy, gdyby ją przewidziała.

W przypadku wady, która pociąga za sobą niewielkie naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna, czy nieusuwalna), Kupujący jest uprawniony do usunięcia wady lub otrzymania rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

Jeżeli wada usuwalna pojawiła się wielokrotnie po naprawie (trzecia reklamacja tej samej wady lub czwarta w przypadku różnych wad) lub towar ma większą liczbę wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), Kupujący może skorzystać z prawa aby uzyskać zniżkę od ceny zakupu, wymienić towar lub odstąpić od umowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z normalnego zużycia lub niezgodności z instrukcją użytkowania.

W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu przedłużonej gwarancji.


6. Rozliczenie roszczeń

Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u Sprzedawcy lub osoby wyznaczonej do wykonania naprawy bez zbędnej zwłoki od wykrycia wady. Jeżeli robią to na piśmie lub drogą elektroniczną, powinni podać swoje dane kontaktowe, opis wady i prośbę o sposób zaspokojenia roszczenia.

Pobierz formularz tutaj:

Zgłaszanie roszczenia (arkusz roszczenia)

Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego, jakie prawo wybierze, zgłaszając wadę lub bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu o wadzie. Jego wybór może zostać zmieniony bez zgody Sprzedającego tylko wtedy, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna.

Jeżeli Kupujący nie wybierze w odpowiednim czasie swojego prawa do istotnego naruszenia umowy, przysługiwać mu będą te same prawa, co w przypadku drobnego naruszenia umowy.

Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru (najlepiej z dowodem zakupu). Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedawca otrzyma oświadczenie woli Kupującego (zastosowanie prawa do nienależytego wykonania). Towar powinien być zapakowany w odpowiednią paczkę podczas wysyłki, aby uniknąć uszkodzenia, powinien być czysty i kompletny.

Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia decyzji, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych, w sprawie reklamacji lub tego, czy konieczna będzie opinia eksperta. W tym okresie Kupujący zostanie poinformowany o potrzebie oceny eksperta.

7. Rozstrzyganie sporów

Spory między Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Kupujący będący konsumentem ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego z umowy kupna lub umowy o świadczenie usług zgodnie z ustawą nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia ugody pozasądowej jest Czeska Inspekcja Handlowa. Więcej informacji jest dostępnych na www.coi.cz.

Pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego jest inicjowane tylko na wniosek konsumenta, tylko jeśli spór nie został rozstrzygnięty bezpośrednio ze Sprzedawcą. Oferta może zostać złożona nie później niż 1 rok po dniu, w którym konsument skorzystał z przysługującego mu prawa, które jest przedmiotem sporu ze Sprzedawcą po raz pierwszy.

Konsument ma prawo wszcząć pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Internet za pośrednictwem platformy ODR dostępnej na stronie ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujący może również poprosić o dTest, o.p.s. w celu uzyskania porady na temat swoich praw konsumenta za pomocą strony internetowej www.dtest.cz/poradna lub dzwoniąc pod numer telefonu 299 149 009.

Sprzedawca zobowiązuje się najlepiej dochodzić pozasądowego rozstrzygnięcia sporów z Kupującym, jeśli Kupujący nie odmówi. Pozasądowe rozstrzygnięcie sporu można wykonać za pośrednictwem serwisu YourStížnosti.cz na stronie www.vasestiznosti.cz.

Ta procedura nie jest mediacją zgodnie z ustawą nr. 202/2012 Coll., O mediacji, z późniejszymi zmianami, ani o postępowaniu arbitrażowym na podstawie ustawy nr. 216/1994 Coll., W sprawie postępowań arbitrażowych i wykonywania orzeczeń arbitrażowych, z późniejszymi zmianami, a ich wykorzystanie nie wpływa na uprawnienie stron do wniesienia roszczenia do Czeskiej Inspekcji Handlowej lub sądu.

W trakcie negocjacji w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu przedawnienia i przedawnienia na podstawie Kodeksu cywilnego nie rozpoczyna się, dopóki jedna ze stron wyraźnie odmówi kontynuowania negocjacji.

Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń dTest, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę.

Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z ustawy nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
9. Inne postanowienia

Do celów niniejszych warunków handlowych kupujący oznacza konsumenta, który jest osobą, która w przeciwieństwie do sprzedawcy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub wykonywania zawodu podczas zawierania i wykonywania umowy.

Do celów niniejszych warunków handlowych sprzedawca oznacza przedsiębiorcę, który w przeciwieństwie do kupującego, działa w ramach swojej działalności lub wykonuje zawód podczas zawierania i wykonywania umowy.

Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. Jeżeli konsument jest umawiającą się stroną, stosunki nieuregulowane w Warunkach handlowych podlegają Kodeksowi cywilnemu (nr 89/2012 Coll.) I ustawie o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Coll.).

Jeżeli nie jest konsumentem, ale przedsiębiorcą jest kontrahentem, stosunki reguluje Kodeks handlowy Republiki Czeskiej.

Zmiany warunków handlowych są dopuszczalne wyłącznie w obopólnie uzgodnionej formie pisemnej.

9. Płatność i bezpieczeństwo

Płatności kartą online są dokonywane za pośrednictwem systemu Barion. Informacje o karcie nie dotrą do sprzedawcy. Usługodawca Barion Payment Zrt jest instytucją pod nadzorem Narodowego Banku Węgier, a numer licencji to H-EN-I-1064/2013.

----

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w 10 września 2020 r.

W razie wątpliwości pierwszeństwo ma angielska wersja warunków, strona zawiera ich tłumaczenie.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.